화학공학소재연구정보센터

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol.119, March, 2023 Entire volume, number list
ISSN: 1226-086X (Print) 

In this Issue (50 articles)

1 - 76 Review on flower-like structure nickel based catalyst in fuel cell application
Nik Farah Hanis Nik Zaiman, Norazuwana Shaari
77 - 89 Review on solar-driven evaporator: Development and applications
Hongtao Han, Kelei Huang, Xiangchao Meng
90 - 111 Advanced energy materials: Current trends and challenges in electro- and photo-catalysts for H2O splitting
Megha A. Deshmukh, Sang-Joon Park, Hanuman N. Thorat, Gajanan A. Bodkhe, Arunas Ramanavicius, Simonas Ramanavicius, Mahendra D. Shirsat, Tae-Jun Ha
112 - 129 Progress and challenges in full spectrum photocatalysts: Mechanism and photocatalytic applications
Jinghang Xu, Jun Shen, Haopeng Jiang, Xiaohui Yu, Waqar Ahmad Qureshi, Chanez Maouche, Jingsong Gao, Juan Yang, Qinqin Liu
130 - 152 Toughening of melamine–formaldehyde foams and advanced applications based on functional design
Bing Song, Xueli Zhu, Wei Wang, Liang Wang, Xiaoyuan Pei, Xiaoming Qian, Liangsen Liu, Zhiwei Xu
153 - 180 A state-of-the-art review of self-healing stimuli-responsive microcapsules in cementitious materials
Zilang Huang, Zijian Song, Yunsheng Zhang, Saddick Donkor, Linhua Jiang, Hongqiang Chu
181 - 192 Nanoarchitectonics of metal–organic frameworks having hydroxy group for adsorption, catalysis, and sensing
Gyudong Lee, Md. Abul Hossain, Minyoung Yoon, Sung Hwa Jhung
193 - 198 Gas diffusion in an automotive catalyst in an unsteady state
Hiroshi Yamada, Tomohiko Tagawa, Satoru Kato, Naoki Takahashi
199 - 207 Polystyrene stabilized Pd-Au nanoalloy for efficient synthesis of bis(indolyl)methanes from aryl iodides using oxalic acid as CO and H2 source
Ajay Kumar Sharma, Sheetal -, Pushkar Mehara, Pralay Das
208 - 217 Phenolic-modified cationic polymers as coagulants for microplastic removal
Jun Woo Park, Su Jin Lee, You Jeong Jin, Yeji Jeon, Seon Jae Lee, Yeojin Kim, Gibum Kwon, Dae Youn Hwang, Sungbaek Seo
218 - 225 Redeposition mechanism on silicon oxide layers during selective etching process in 3D NAND manufacture
Zihan Zhou, Yunwen Wu, Huiqin Ling, Jie Guo, Su Wang, Ming Li
226 - 235 Construction of the π-complexation desulfurization adsorbent containing Cu+ at defective sites of UiO-66
Yachun Ren, Yueyang Xu, Erjian Huang, Peng Zhang, Yongping Zeng
236 - 251 Mono lacunary silicotungstate anchored to nano-porous MCM-48: Synthesis, characterization and esterification of bioplatform molecules to fuel additives
Dhruvi Pithadia, Anjali Patel
252 - 260 T-cell membrane coating for improving polymeric nanoparticle-based cancer therapy
Mikyung Kang, Han Young Kim, Suk Ho Bhang
261 - 273 Development of nanosilver embedded injectable liquid crystalline hydrogel from alginate and chitosan for potent antibacterial and anticancer applications
Reshma Lali Raveendran, Manjusha Valsala, Thayyath Sreenivasan Anirudhan
274 - 285 Synergistic photocatalysis of bimetal mixed ZIFs in enhancing degradation of organic pollutants: Experimental and computational studies
Weihao Zhu, Yuanfeng Wu, Guiyun Yi, Xiaoxiao Su, Qiangsheng Pan, Shengbin Shi, Olayinka Oderinde, Guomin Xiao, Chuanxiang Zhang, Yulong Zhang
286 - 297 Improving the interfacial stability, conductivity, and electrochemical performance of Li2MoO3@g-C3N4 composite as a promising cathode for lithium-ion battery
Zhi-Xin He, Hai-Tao Yu, Fei He, Ying Xie, Lang Yuan, Ting-Feng Yi
298 - 314 High performance antibiofouling hollow fiber polyethersulfone nanocomposite membranes incorporated with novel surface-modified silver nanoparticles suitable for membrane bioreactor application
Ali Behboudi, Toraj Mohammadi, Mathias Ulbricht
315 - 326 Fabrication of carbon nanotube with high purity and crystallinity by methane decomposition over ceria-supported catalysts
Min-Jae Kim, Seon Joo Park, Ki Duk Kim, Woohyun Kim, Sung Chan Nam, Kang Seok Go, Sang Goo Jeon
327 - 334 Improving the sustainability and safety of ursodeoxycholic acid synthesis in continuous flow process with water
Hahyeon Kim, Jonghyun Lee, Seung Jae Lee, Jeong Eun Oh, Soo Dong Kim, Yashwardhan R. Malpani, Ye-Jin Hwang, Boyoung Y. Park
335 - 345 Kinetic study of graphene oxide synthesis by electrochemical exfoliation of graphite
Pratiksha M. Biranje, Ashwin W. Patwardhan, Jyeshtharaj B. Joshi, Jyoti Prakash, Kinshuk Dasgupta
346 - 356 Durable corrosion resistant and hot water repellent superhydrophobic bilayer coating based on fluorine-free chemicals
Binbin Zhang, Mengying Qiao, Guojun Ji, Baorong Hou
357 - 366 Natural fluorescent red colorants produced by Talaromyces amestolkiae as promising coloring agents for custom-made latex gloves
Cassamo U. Mussagy, Ariane A. Oshiro, Caio A. Lima, Camila F. Amantino, Fernando L. Primo, Valéria C. Santos-Ebinuma, Rondinelli D. Herculano
367 - 375 Thermal stability and antibacterial activity of Er2O3, and Co3O4 scattered in polycaprolactone
Doaa Domyati
376 - 385 Dual-bed catalytic system comprising Al2O3 and Ba/Al2O3 with enhanced 1-octene productivity in 1-octanol dehydration for linear α-olefin production
Young-eun Kim, Unho Jung, Dahye Song, Hyo Been Im, Tae Ho Lee, Dong Hyun Chun, Min Hye Youn, Ki Bong Lee, Kee Young Koo
386 - 394 Hollow-structured Pd/TiO2 as a dual functional photocatalyst for methyl orange oxidation and selective reduction of nitrate into nitrogen
Wen-Min Wang, Shi-Jer Tseng, Yu-Shuan Huang, Qian-Yuan Wu, Wen-Long Wang, Jerry J. Wu
395 - 403 Theoretical study on enhancement of heat transfer of nanofluids with functionalized graphene flakes in confined nanopipe system
Eun Min Go, Eunhye Shin, Changil Son, Jiseok Lee, JinHyeok Cha, Sang Kyu Kwak
404 - 413 Highly antibacterial electrospun double-layer mats for preventing secondary wound damage and promoting unidirectional water conduction in wound dressings
Runnan Xu, Ming Zhang, Juming Yao, Yan Wang, Yafeng Ge, Dana Kremenakova, Jiri Militky, Guocheng Zhu
414 - 427 In situ synthesis and self-assembly of acid nanospheres with anti-leach properties for the development of fire-resistant wood
Shoulu Yang, Zhongwei Wang, Zhu Liu, Ning Ji, Yiqiang Wu
428 - 438 Folate receptor-targetable and tumor microenvironment-responsive manganese dioxide-based nano-photosensitizer for enhancing hypoxia alleviation-triggered phototherapeutic effects
Hyeon Ji Kim, Yong Geun Lim, Yeong Jun Song, Kyeongsoon Park
439 - 449 Sulfonated poly (ether ketone sulfone) composite membranes containing ZIF-67 coordinate graphene oxide showing high proton conductivity and improved physicochemical properties
Jingmei Xu, Xuan Chen, Mengchi Ju, Jiahui Ren, Pengyun Zhao, Lingxin Meng, Jinxuan Lei, Qingyuan Shi, Zhe Wang
450 - 460 Underwater superoleophobic copper mesh coated with block nano protrusion hierarchical structure for efficient oil/water separation
Xinyu Qi, Zhuwei Gao, Chengxin Li, Shihao Wang, Xin Zou, Lan He, Zhongxin Liu
461 - 475 Fabrication of the Pesticide-Attapulgite composites regulated by mixed-surfactants
Jiexiang Liu, Ruili Bai, Xiaoguang Zhang
476 - 484 NiO/Ti3C2Tx MXene nanocomposites sensor for ammonia gas detection at room temperature
Jiacheng Yang, Yingang Gui, Yunfeng Wang, Shasha He
485 - 498 In-situ nanomicelle forming microneedles of poly NIPAAm-b-poly glutamic acid for trans-scleral delivery of dexamethasone
Vahid Alimardani, Samira Sadat Abolmaali, Gholamhossein Yousefi, Mohammad Hossein Nowroozzadeh, Ali Mohammad Tamaddon
499 - 505 Removal of propionic acid from aqueous solutions by tributyl phosphate in a room‐temperature ionic liquid using Box-Behnken design
Emine Ayan, Nilay Baylan, Süheyla Çehreli
506 - 515 Dehydroxylation-assisted self-crosslinking of MXene-based pervaporation membranes for treating high-salinity water
Hasan Fareed, Kyunghoon Jang, Woojin Lee, In S. Kim, Seunghee Han
516 - 531 A “micro-explosion” strategy for preparing membranes with high porosity, permeability, and dye/salt separation efficiency
Xinyang Li, Ligang Lin, Zitian Liu, Jing Yang, Wensong Ma, Xu Yang, Xiaopeng Li, Chunhong Wang, Qingping Xin, Kongyin Zhao
532 - 549 Cross-linked and responsive polymer: Gelation model and review
Farizal Hakiki, Faizal Arifurrahman
550 - 573 Esterification of stearic acid using novel protonated and crosslinked amidoximated polyacrylonitrile ion exchange fibres
Rawaz.A. Ahmed, Sanaa Rashid, Katherine Huddersman
574 - 585 Catalytic transfer hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol over Al-containing ferrihydrite
Wenhai Chen, Qiao Peng, Guozhi Fan, Qunpeng Cheng, Min Tu, Guangsen Song
586 - 597 Performance of a novel rotating membrane photobioreactor based on indigenous microalgae-bacteria consortia for wastewater reclamation
E. Segredo-Morales, C. González-Martín, L. Vera, E. González
598 - 604 Study on charge dynamics and recombination process via transient electroluminescence analysis in blue fluorescence organic light-emitting diodes
Ki Ju Kim, Taekyung Kim
605 - 618 Preparation and properties of CNTs-Cu hybrids/epoxy superhydrophobic and anticorrosive coatings
Zhongbo Zhu, Shumei Kang, Hua Chen, Qingping Zhao, Zhaokang Huo, Pengyu Li, Qidong Cao, Chenshuo Lu
619 - 632 Well-dispersed graphene toward robust lubrication via reorganization of sliding interface
Zhuang Zhao, Xiaoqiang Fan, Yuting Li, Zihan Zeng, Xiaofeng Wei, Kaiyue Lin, Minhao Zhu
633 - 646 Low-density polyethylene-derived carbon nanotubes from express packaging bags waste as electrode material for supercapacitors
Yanyu Chen, Xiao Wang, Huaijun Lin, Florian Vogel, Wei Li, Lin Cao, Zhidan Lin, Peng Zhang
647 - 659 Preparation of switchable thermo- and photo-responsive polyacrylic nanocapsules containing leuco-dye and spiropyran: Multi-level data encryption and temperature indicator
Samira Sanjabi, Jaber Keyvan Rad, Hamid Salehi-Mobarakeh, Ali Reza Mahdavian
660 - 673 Dual-inhibitor composite BTA/PPy/MIL-88(Fe) for active anticorrosion of epoxy resin coatings
Meng Zhang, Yu Zhang, Yucong Chen, Xiaoru Tian, Lingzhi Liu, Yizhong Wang, Ruijie Guo, Hong Yan
674 - 674 Corrigendum to “Microalgal and cyanobacterial strains used for the bio sorption of copper ions from soil and wastewater and their relative study” [J. Ind. Eng. Chem. 105 (2022) 463–472]
SHAH ZADA, Saleem Raza, Sikandar Khan, Arshad Iqbal, Zhang Kai, Aftab Ahmad, Midrar Ullah, Mohib Kakar, Pengcheng Fu, Haifeng Dong, Zhang Xueji
675 - 675 Corrigendum to “Multilayer-coated hydrogel membranes with comprehensive fouling resistance and stability for wastewater treatment” [J. Ind. Eng. Chem. 114 (2022) 134–141]
Yamin Li, Shengwei Sun